Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŁUKASZ OCHWAT ALFARAM

 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s implementací požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen „GDPR“) bychom Vás rádi informovali o zásadách zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech s tím souvisejících.

 V těchto Zásadách ochrany osobních údajů mohou uživatelé najít všechny důležité informace týkající se našeho používání osobních údajů našich klientů a uživatelů, bez ohledu na kanál nebo médium (online nebo osobně), které s námi používá a které nabízí Łukasz Ochwat Alfaram.

 Łukasz Ochwat Alfaram bude pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů a bude-li to nutné, mimo jiné. na nové právní předpisy, bude jej odpovídajícím způsobem aktualizovat.

 KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je Łukasz Ochwat Alfaram se sídlem ul. Mickiewicza 96, 38-200 Jasło, NIP: 6852108004, e-mailová adresa: zrcadla@alfaram.cz (dále jen: „Správce“);

správa vaší registrace jako uživatele (pokud si na webu vytvoříte účet), včetně zpracování vašich údajů za účelem vaší identifikace jako uživatele a umožnění přístupu ke konkrétním funkcím, produktům a službám, které jsou k dispozici registrovaným uživatelům

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy si udržíte status registrovaného uživatele (tj. dokud se nerozhodnete zrušit registraci) Zákaznický / potenciální zákaznický servis plnění smlouvy, která nás s vámi spojuje, včetně realizace vašeho požadavku v souvislosti se zpracováním transakcí provedení úkonu směřujícího k uzavření smlouvy s Vámi, tj. splnění objednávky (pokud jste provedli nebo chcete nakoupit v našem obchodě: stacionárně i online), vás kontaktovat a informovat o aktualizacích či poskytování informací souvisejících s objednanými funkcemi, produkty nebo službami, včetně zasílání dotazníků ohledně kvality poskytovaných produktů nebo služeb, jakož i správa plateb za zakoupené produkty bez ohledu na zvolený způsob platby; vyřizování reklamací, reklamací / záruky (pokud jste v tomto ohledu uplatnili reklamaci), odpověď na dotaz obsažený v kontaktním formuláři / položený e-mailem / telefonicky, týkající se uskutečněné nebo plánované objednávky v našem obchodě, účast ve věrnostním programu, pokud jste se do programu zapojili vyplněním přihlášky, plnění jiných smluv nebo činnosti směřující k jejich uzavření (kupní smlouva, poradenská smlouva, mandátní smlouva, poskytování služeb a další občanské právo bez ohledu na formu)

Poskytování umění. 6 sec. 1 lit. b GDPR

Poskytování umění. 6 sec. 1 lit. f GDPR

Poskytování umění. 6 sec. 1 lit. c GDPR

Když nás kontaktujete, zejména kvůli správě událostí souvisejících s objednávkou nebo zakoupeným produktem/službou, je zpracování údajů nezbytné pro plnění kupní smlouvy

 Věříme, že máme oprávněný zájem vyřizovat vaše požadavky a dotazy prostřednictvím různých dostupných kontaktních prostředků. Z našeho chápání je zpracování těchto údajů pro Vás výhodné z důvodu možnosti poskytnutí odpovídající služby a možnosti zodpovězení Vašich dotazů.

 Pokud se váš dotaz týká výkonu práv, o kterých informujeme níže, nebo stížností na naše produkty nebo služby, opravňuje nás ke zpracování vašich údajů požadavek na dodržování našich zákonných povinností.

 Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou ke správě nákupu vámi zakoupených produktů nebo služeb, včetně případného vrácení, stížností nebo stížností souvisejících s konkrétním produktem nebo službou.

V případě podaného dotazu - po dobu související korespondenční výměny

s činnostmi směřujícími k uzavření smlouvy (pokud nebyla uzavřena), a v případě uzavření smlouvy (zadání objednávky): po dobu nezbytně nutnou k plnění této smlouvy s tím, že někdy mohou být tyto údaje i zpracovávány po skončení platnosti této smlouvy, ale pouze v případě, že to umožňují nebo vyžadují platné právní předpisy, např. zpracování pro statistické nebo fakturační účely.

plnění povinností podle platných právních předpisů týkajících se daňových a finančních otázek souvisejících s plněním smlouvy, včetně plnění jakýchkoli dalších právních povinností, které mají Správce podle práva EU nebo polského práva (např. vůči předsedovi Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele , finanční úřady

Doba uchovávání těchto údajů do vypršení povinností je uchovávat podle zákona, zasílání obchodních, marketingových a jiných informací týkajících se našeho podnikání ve formě e-mailových zpráv nebo textových zpráv na uvedené e-mailové adresy a čísla mobilních telefonů, stránky sociálních sítí, jakož i zpracování v rozsahu, v jakém jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru: budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem správy odběru, včetně zasílání informací přizpůsobených vašim individuálním potřebám, týkajících se našich produktů nebo služeb, prostřednictvím různých prostředků (jako je e-mail nebo SMS, pokud jste k tomu dali souhlas). Kromě toho vám tyto informace budeme moci poskytnout prostřednictvím oznámení push, pokud s tím souhlasíte a aktivujete je ve svém telefonu.

Tento typ zpracování dat zahrnuje analýzu profilu uživatele nebo zákazníka s cílem zjistit, jaké jsou jeho preference, a tedy jaké produkty a služby nejlépe vyhovují jeho stylu, za účelem zaslání relevantních informací (např. preference – tj. v závislosti na produktech, na které klikne), navrhneme produkty, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, a pokud jste registrovaný uživatel, poskytneme vám také funkci „obnovení košíku“.

Poskytování umění. 6 sec. 1 lit. a a f GDPR

vyjádřený souhlas nebo oprávněný zájem Správce se zpracováním údajů (v případě přímého marketingu)

Právním základem pro zpracování vašich údajů pro marketingové účely je váš souhlas

Abychom vám mohli nabídnout informace přizpůsobené vašim individuálním preferencím, věříme, že máme oprávněný zájem sestavit váš profil na základě informací, které o vás máme (jako jsou vaše preference procházení, preference nebo historie nákupů) a na základě osobních údajů údaje nebo jazyk, které nám byly poskytnuty. Zpracování těchto údajů je podle našeho názoru přínosné i pro vás, protože vám umožňuje zlepšit vaši zkušenost a získat přístup k informacím podle vašich preferencí.

Doba nezbytná k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel nebo pokud jste udělili marketingový souhlas - do odvolání tohoto souhlasu

V případě uchazečů o práci s Administrátorem - vedení náborového procesu na pozici, o kterou se ucházíte

 Poskytování umění. 6 sec. 1 lit. c GDPR ve spojení s čl. 221 zákoníku práce čl. - zpracování údajů je rovněž nezbytné k uzavření smlouvy - základem pro zpracování je tedy ustanovení čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR a v rozsahu zákonem nevyžadovaných údajů nebo prodloužení doby zpracování údajů - základem pro zpracování je Váš souhlas, tedy ustanovení čl. 6 sec. 1 lit. GDPR

Období nezbytné k dokončení probíhajícího náborového procesu nebo delší, pokud jste s tím souhlasili (pak po uvedenou dobu

s Vaším souhlasem) realizace jiných, zákonem odůvodněných účelů, včetně - je-li to nutné ke zjištění, prošetření nebo obhajobě nároků v soudním, správním nebo jiném mimosoudním řízení - zjišťování, vymáhání nároků a hájení nároků z důvodu činnosti správce

Poskytování umění. 6 sec. 1 lit. f GDPR

oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

Promlčecí lhůta pro nároky vyplývající ze zákonných ustanovení;

v případě zahájení řízení zaměřeného na uplatnění nároků budou vaše údaje uchovávány až do konečného ukončení tohoto řízení

vedení účetnictví a daňové dokumentace

Poskytování umění. 6 sec. 1 lit. c GDPR v souvislosti s ustanovením čl. 74 sekund 2 zákona o účetnictví, jakož i další specifické účetní předpisy

 Doba uchovávání účetní a daňové dokumentace vyplývající z ustanovení zákona

Kromě toho, že budeme vaše údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu, budeme je následně řádně uchovávat a chránit po dobu, po kterou by mohla vzniknout odpovědnost za jejich zpracování, v souladu s předpisy v platnosti kdykoli. Po promlčení jakýchkoliv úkonů přistoupíme v závislosti na každém případě k vymazání vašich osobních údajů.

KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?

V závislosti na uvedeném účelu a právním základu pro shromažďování a zpracování osobních údajů

v závislosti na produktu, službě nebo funkci, kterou chcete pokaždé použít, budeme potřebovat různá data, která obecně v závislosti na situaci zahrnují následující informace:

identifikační údaje, mezi které patří: jméno, příjmení, číslo PESEL, číslo NIP, datum narození

- kontaktní údaje, i přes jiné: doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ / přezdívka na sociální síti;

-finanční aransční informace (např. údaje o platební nebo kreditní kartě, informace o nákupech, objednávkách, vrácených zásilkách atd.);

- údaje o připojení, geolokační údaje a údaje o procházení webu

-komerční informace (např. zda je uživatel přihlášen k odběru našeho newsletteru),

- další údaje shromažďované a zpracovávané pro účely uzavírání a plnění smlouvy a souvisejících práva jsou jimi, navzdory jiným včetně čísel bankovních účtů;

- údaje o vašem vkusu a premiérách;

- údaje o souborech cookie;

Vezměte si prosím na vědomí, pokud vás žádáme o Osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout přístup k některým z našich funkcí nebo služeb, některá pole budou oznažánčena, proto oo žnaebánčena jako povdinná, proto oo žnaytančena. na Konkrétní Functionci.

JAK NA ADMINISTRÁTORKU ZÍSKÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Většinu vašich osobních údajů nám zpravidla poskytujete sami. Vaše údaje můžeme získat také od zprostředkovatelských služeb při zadávání objednávek, aukční služby (které využíváte při zadávání objednávek u nás).

JAKÁ MÁTE VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŠÍM ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

že aktivním sdílením vašich osobních údajů s námi jakýmikoli prostředky prohlašujete, že jsou pravdivé a přesné, a že se zavazujete oznámit nám jakoukoli změnu v těchto informacích. Jakákoli ztráta nebo škoda způsobená Správci nebo jakékoli třetí straně v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v registračních formulářích, zůstane vaší výhradní odpovědností.

oprávněného zájmu Správce pro jiné účely než marketing. Uživatel by měl takovou námitku odůvodnit uvedením konkrétní situace subjektu údajů, který podle názoru této osoby odůvodňuje zastavení zpracování předmětu námitky Správcem.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného subjektem údajů, může tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu.

PRÁVO NA REKLAMACE

v případě zjištění, že zpracování je v rozporu s ustanoveními GDPR nebo jinými ustanoveními o ochraně osobních údajů, může Uživatel podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

JAK MŮŽETE VYKONÁVAT VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁMI?

můžete podat žádost o uplatnění svých práv:

- e-mailem: zrcadla@alfaram.cz

- dopisem: Łukasz Ochwat Alfaram, ul. Mickiewicza 96, 38-200 Jasło, s anotací „GDPR“.

Pokud Správce není schopen identifikovat osobu podávající žádost - požádá vás o doplňující informace.

Žádost můžete podat osobně nebo prostřednictvím advokáta (z důvodu zabezpečení údajů Správce doporučuje použít plnou moc ověřenou notářem nebo oprávněným odborným advokátem (advokátem / právním poradcem).

Odpověď na žádost by měla být poskytnuta do jednoho měsíce od jejího obdržení.

Pokud bude nutné tuto lhůtu prodloužit, bude Vás Správce informovat o důvodech prodlení.

Odpověď je poskytována klasickou poštou, pokud nebyla žádost podána e-mailem nebo nebyla požadována odpověď e-mailem.

JE POSKYTNUTÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNÉ?

záruky nebo záruky a také - v nezbytném rozsahu - poskytovatelé technologických služeb, dodavatelé a partneři

při poskytování logistických, přepravních a doručovacích služeb poskytovatelé služeb souvisejících se zákaznickými službami, dodavatelé a partneři při poskytování služeb souvisejících s marketingem a reklamou, jakož i subdodavatelé, s jejichž pomocí Správce plní úkoly v rámci své podnikání;

Vaše údaje mohou být rovněž zpřístupněny všem subjektům oprávněným v rámci práva zpracovávat osobní údaje v souvislosti s naší činností (finanční úřady, banky apod.).

Správce nebude předávat Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor a mezinárodní organizace.

BUDEME O VÁS PROFILOVAT / AUTOMATICKY ROZHODOVAT?

Správce na vás nebude uplatňovat automatizované rozhodování, váš profil však sestavuje na základě uchovávaných informací (jako jsou preference procházení webových stránek, preference nebo historie nákupů) a na základě osobních údajů, které mu byly poskytnuty. Správce nečiní žádná rozhodnutí mající právní účinky, včetně nevyužívá žádné úpravy cen při profilování nabídky tímto způsobem.

Product added to compare.